PRIVACYVERKLARING

Illuzie, gevestigd te Amstelveen, NL,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.illuzie.nl
https://www.illuzie.nl/Contact/

H.J. Smith is de Functionaris Gegevensbescherming van Illuzie. Hij is te bereiken via ons contactformulier op de contactpagina.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Illuzie verwerkt geen persoonsgegevens op de website omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, (wat wij niet doen omdat wij op geen enkele wijze gegevens verzamelen) over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier op de contactpagina, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op welke basis van welke grondslag wij persoonsgegevens wel verwerken
Illuzie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
- Om goederen en diensten bij u af te leveren.
Dit gebeurt uitsluitend als u uw persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt.
Illuzie neemt geen deel aan het verzamelen van persoonsgegevens in welke vorm dan ook.

Geautomatiseerde besluitvorming
Illuzie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Illuzie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Heeft u geen contact meer met ons? Dan verwijderen wij direct uw gegevens.
Er is geen database of andere manier om uw gegevens te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Illuzie verstrekt geen gegevens aan derden, slechts indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Denk hierbij aan overheidsdiensten.
Nimmer worden gegevens zonder wettelijke vordering verstrekt of worden uw gegevens aan andere (commerciële) partijen verstrekt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Illuzie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken om uw internetgedrag te volgen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Illuzie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via ons contactformulier op de contactpagina.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Illuzie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de autoriteit persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Illuzie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ons contactformulier op de contactpagina.

Versie 1.2 d.d. 08-06-2021