Hoofdpagina
Nieuw!
NIEUW

Wettelijke zaken

ALGEMENE VOORWAARDEN


Artikel 1 - Definities

 • 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden; De consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep; Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en de consument; De consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een de consument, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2 - Algemeen

 • 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een de consument waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 • 2. De onderhevige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 • 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 • 4. Hoewel aan de informatie van deze website de grootst mogelijke zorg wordt besteed, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuiste informatie van welke aard dan ook.

Artikel 3 - Aanbiedingen en offertes

 • 1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij gebruiker om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.
 • 2. Gebruiker kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • 3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.
 • 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4 - Levering

 • 1. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
 • 2. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat gebruiker hem heeft verwittigd. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
 • 3. Indien gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn.

Artikel 5 - Garantie

 • 1. Lichtbronnen vallen buiten de garantie
 • 2. Gebruiker garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
 • 3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 12 maanden na levering.
 • 4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal gebruiker de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan vervangen, repareren of het betaalde bedrag retourneren.
 • 5. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is gebruiker niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
 • 6. Op de garantie kan geen aanspraak gemaakt worden als het defect is veroorzaakt door:
 • 7. defecten of slijtage als gevolg van nalatig onderhoud,
 • 8. als er veranderingen in of aan het artikel zijn aangebracht door derden,
 • 9. als de datum op de factuur is gewijzigd of onleesbaar gemaakt is,
 • 10. door gebreken die zijn ontstaan door niet met bestemming corresponderend of onoordeelkundig- gebruik zoals het niet volgen van de bijbehorende gebruiksaanwijzingen,
 • 11. beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid,
 • 12. bij van buiten komend onheil zoals blikseminslag etcetera,
 • 13. oververhitting door centrale of andere verwarming of door het gebruik van een te hoog wattage-gloei of halogeenlamp,
 • 14. blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte of zonlicht of extreme koude,
 • 15. indirecte kosten, veroorzaakt door het buiten bedrijf zijn van het defecte artikel, kunnen niet voor vergoeding in aanmerking komen
 • 16. 

Artikel 6 - Onderzoek

 • 1. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen 5 dagen na levering schriftelijk aan gebruiker te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

 • 1. Indien door gebruiker geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van gebruiker jegens de consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.
 • 2. Onverminderd het bovenstaande is gebruiker niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument.
 • 3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.

Artikel 8 - Toepasselijk recht

 • 1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de consument is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 • 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Artikel 9 - Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 • 1. U kunt onze Algemene voorwaarden op elk willekeurig moment op deze website inzien. Met het oog op de beveiliging kunt u de gegevens van uw bestelling niet opvragen via internet. Zogenaamde NAW gegevens of andere persoonlijke gegevens worden door ons niet op de website opgeslagen.
 • 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 • 3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Versie 1.2 d.d. 22-08-2018

tussenlijn

DISCLAIMER.


Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.illuzie.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Illuzie. In deze  disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom 

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Illuzie is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Illuzie.

Geen garantie op juistheid 

Indien van toepassing: 

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Illuzie te mogen claimen of te veronderstellen.

Illuzie streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Illuzie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. 

Wijzigingen 

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.illuzie.nl op deze pagina.

Versie 2.01 d.d. 14-03-2019

tussenlijn

PRIVACYVERKLARING

Illuzie, gevestigd te Amstelveen, NL,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.illuzie.nl

https://www.illuzie.nl/Contact/

H.J. Smith is de Functionaris Gegevensbescherming van Illuzie. Hij is te bereiken via ons contactformulier op de contactpagina.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Illuzie verwerkt geen persoonsgegevens op de website omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, (wat wij niet doen omdat wij op geen enkele wijze gegevens verzamelen) over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier op de contactpagina, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op welke basis van welke grondslag wij persoonsgegevens wel verwerken

Illuzie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

- Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Dit gebeurt uitsluitend als u uw persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt.

Illuzie neemt geen deel aan het verzamelen van persoonsgegevens in welke vorm dan ook.

Geautomatiseerde besluitvorming

Illuzie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Illuzie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Heeft u geen contact meer met ons? Dan verwijderen wij direct uw gegevens.

Er is geen database of andere manier om uw gegevens te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Illuzie verstrekt geen gegevens aan derden, slechts indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Denk hierbij aan overheidsdiensten.

Nimmer worden gegevens zonder wettelijke vordering verstrekt of worden uw gegevens aan andere (commerciële) partijen verstrekt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Illuzie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken om uw internetgedrag te volgen.

Technische cookies zijn uitsluitend bedoeld om de website correct te laten functioneren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Illuzie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via ons contactformulier op de contactpagina.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Illuzie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de autoriteit persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Illuzie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ons contactformulier op de contactpagina.

Versie 1.3 d.d. 08-12-2021 (Wijziging cookies)

© -  Illuzie - KvK Amsterdam 72349883 - All Rights Reserved. - >> WETTELIJKE ZAKEN <<

OK

Deze website maakt gebruik van cookies. Zie onze Privacybeleid voor meer informatie.